Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

FAQ rozliczeniaNajczęściej stawiane przez mieszkańców pytania dotyczące systemu rozliczeń energii cieplnej uwzględniającego indywidualne zużycie.1. Do czego służą podzielniki kosztów ogrzewania.

2. Czy podzielniki kosztów ogrzewania są zgodne z prawem.

3. Czy są przepisy dotyczące budowy i działania podzielników kosztów ogrzewania.

4. Czy podzielniki kosztów ogrzewania podlegają legalizacji.

5. Ustalenie indywidualnego kosztu ogrzewania.

6. Co to są „koszty zużycia”.

7. Co to są „koszty stałe”.

8. Kto ustala cenę jednostki.

9. Regularnie płacę za ciepło i nie rozumiem skąd ta niedopłata.

10. Moje mieszkanie jest zimne, czy w rozliczeniu zostało to uwzględnione.

11. Dlaczego na rachunku nie ma podpisu i pieczątki.

12. Czy moje dane osobowe są właściwie chronione.

13. Czy mogę zrezygnować z podzielników – jak byłoby rozliczane moje mieszkanie, gdybym zrezygnował z podzielników?

14. Do kogo mogę się zwrócić z reklamacją?

15. Jak oszczędnie gospodarować ciepłem i zaoszczędzić na ogrzewaniu?

16. Czy/jak można oszukać podzielnik?

17. Dlaczego osoby odczytujące nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczeń?

18. Jakie dane do rozliczenia musi przekazać Właściciel /Zarządca nieruchomości?

1. Do czego służą podzielniki kosztów ogrzewania?

Podzielniki  rejestrują ciepło oddawane przez grzejniki. Wskazania podzielników służą tylko i wyłącznie do określania indywidualnego udziału użytkownika w kosztach zużycia, będących częścią kosztów ogrzewani nieruchomości. Innymi słowy, po przeprowadzeniu odczytu możliwe jest określenie różnic w zużyciu ciepła między użytkownikami jednej nieruchomości. Sama informacja o ilości jednostek odczytanych w lokalu nie wystarcza do wyliczenia jego kosztów ogrzewania. Dopiero po porównaniu z sumą jednostek wynikających z odczytów w całej nieruchomości można wyliczyć indywidualny udział w kosztach zużycia ciepła. W rozliczeniu nie są uwzględniane fizyczne jednostki energii, wartość udziału jest wartością bezwymiarową.  Suma jednostek odczytanych w nieruchomości, charakterystyczna dla danego okresu rozliczeniowego, nie informuje nas o całkowitej ilości zużytego ciepła w nieruchomości. Informację taką zarządca nieruchomości uzyskuje na podstawie wskazań licznika ciepła lub ilości zużytego opału.FAQ


2. Czy podzielniki kosztów ogrzewania są zgodne z prawem?

Podzielniki kosztów ogrzewania są nie tylko zgodne z prawem, ale są przez prawo wymagane. Podstawę prawną znajdujemy przede wszystkim w dwóch aktach.

Pierwszy to ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami). W punkcie 8. artykuł 45a tej ustawy czytamy, że do rozliczenia kosztów zakupu ciepła do ogrzewania lokali należy zastosować metody wykorzystujące:

a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.FAQ


Wymienione w podpunkcie a) „urządzenia wskaźnikowe niebędące przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych” to nic innego jak właśnie podzielniki kosztów ogrzewania.

Drugim aktem prawnym wprowadzającym obowiązek wyposażenia lokalu w urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). W rozdziale IV, § 135 pkt 2.2) czytamy, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się „urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.”FAQ


3. Czy są przepisy dotyczące budowy i działania podzielników kosztów ogrzewania?

       Podzielnik kosztów ogrzewania TELMETRIC spełnia wszelkie wymagania okrelone w normie PN-EN 834.

       Podzielnik kosztów ogrzewania OPTRONIC spełnia wszelkie wymagania okrelone w normie PN-EN 835.FAQ


4. Czy podzielniki kosztów ogrzewania podlegają legalizacji?

Podzielniki kosztów ogrzewania, w świetle przepisów obowiązującego prawa (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 z późniejszymi zmianami), nie są traktowane jako przyrządy pomiarowe. Konsekwencje tego są następujące:


5. Jak zostaje ustalony indywidualny koszt ogrzewania?

Podany niżej schemat objaśnia sposób wyliczenia indywidualnych kosztów ogrzewania.Koszty stałe – jest to część kosztów ogrzewania nieruchomości dzielona według staej wartości, jaką jest powierzchnia mieszkań.

Koszty zużycia  - jest to pozostała część kosztów ogrzewania nieruchomości, dzielona według zmiennej wartości, jaką jest wskazanie podzielników.

Odczyt w lokalu – odczyt ten zawiera sumę wskazań podzielników z uwzględnieniem poożenia mieszkania w budynku.

Suma odczytów w nieruchomości – wartość wynikająca z odczytów ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania.→FAQ6. Co to są „koszty zużycia”.

Koszty zużycia jest to część kosztów ogrzewania dzielona proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła  lub podzielników kosztów ogrzewania. Ustalenie wysokości kosztów zużycia jest ważnym zadaniem dla właściciela lub zarządcy nieruchomości. Aby ustalić ich wartość należy ocenić, ile z ogólnej ilości ciepła zużytego w nieruchomości zarejestrują podzielniki kosztów ogrzewania. Trzeba uwzględnić, że dużą ilość ciepła mogą oddać piony zasilające, jak również  grzejniki w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. Opierając na wieloletnich doświadczeniach oraz opiniach naukowców można stwierdzić, że koszty zużycia powinny stanowić co najwyżej 40% kosztów ogrzewania nieruchomości. W przypadku, gdy część grzejników pozostaje nieopomiarowana (łazienki, kuchnie itp.), wartość ta powinna wynosić około 30%.FAQ


7. Co to są „koszty stałe”.

Koszty stałe jest to część kosztów ogrzewania pozostała po odjęciu „kosztów zużycia”. Koszty te są dzielone proporcjonalnie do stałego kryterium, jakim jest powierzchnia (kubatura) lokali. Koszty stałe powinny stanowić co najmniej 60% kosztów ogrzewania nieruchomości. FAQ


8. Kto ustala cenę jednostki.

Można powiedzieć, ze cenę jednostki ustalają użytkownicy lokali w nieruchomości. Cena jednostki jest wynikiem podzielenia kosztów zużycia (części kosztów ogrzewania) przez sumę jednostek wynikających z odczytów ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania. Wysokość kosztów zużycia zależy od wprowadzonych zasad rozliczeń. Na sumę jednostek wynikających z odczytów składa się każdy użytkownik,  mogą mieć również na nią wpływ zasady ustalone dla lokali, w których odczyt nie nastąpił. Podobnie jest z ceną za metr kwadratowy kosztów stałych: cena jednego metra jest wynikiem podzielenia kosztów stałych (części kosztów ogrzewania) przez sumę powierzchni lokali w nieruchomości.FAQ


9. Regularnie płacę za ciepło i nie rozumiem skąd ta niedopłata.

Zaliczka jaką wpłacają Państwo co miesiąc, umożliwia administratorowi nieruchomości opłacenie bieżących kosztów ciepła. Zaliczka stanowi jedynie sposób pokrywania kosztów zarządu. To czy wysokość zaliczki została ustalona właściwie, okazuje się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dopiero wtedy możemy określić, czy:

1. suma zaliczek wpłaconych przez wszystkich użytkowników pokryła koszty ciepła nieruchomości,

2. suma zaliczek wpłaconych przeze Państwo  pokryła koszty ciepła zużytego w Państwa lokalu.FAQ10. Moje mieszkanie jest zimne, czy w rozliczeniu zostało to uwzględnione?

Współczynniki redukcyjne Rm, uwzględniające położenie jednostki użytkowej (np. mieszkania) w budynku, są stosowane w systemie rozliczeniowym Metrony na podstawie opracowania Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. W ustawie Prawo energetyczne nazwano te współczynniki „wyrównawczymi”.

COBRTI INSTAL podaje dwie metody wyznaczenia współczynników redukcyjnych:

1. na podstawie analizy porównawczej wartości wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło pokrywanego przez grzejniki

2. na podstawie zamieszczonych w opracowaniu tablic.

Informacja o zastosowanym współczynniku redukcyjnym jest umieszczona w zestawieniu odczytów. Brak informacji oznacza, że współczynnik redukcyjny ma wartość 1.

O metodzie przyjętej do określenia współczynników redukcyjnych decyduje właściciel lub zarządca nieruchomości.FAQ


11. Dlaczego na rachunku nie ma podpisu i pieczątki?

Uprzejmie informujemy, że druki rozliczeń kosztów ogrzewania nie są pieczętowane i podpisywane, ponieważ nie jest to wymagane przepisami prawa. Brak obowiązku podpisywania dokumentów wynika również z Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. art. 21 ust. 4. oraz art. 21. ust 1a. Druki rozliczeń stanowią przede wszystkim podstawę do obciążenia użytkownika przez zarządcę zasobów mieszkalnych.

Rozliczenie kosztów ogrzewania jest drukowane na papierze firmowym. Metrona Polska ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych rozliczeń.FAQ


12. Czy moje dane osobowe są właściwie chronione?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dane osobowe użytkowników systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania są powierzane Metronie Polska i znajdują się w bazie danych Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taborowej 4 w Warszawie. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy dotyczącej rozliczenia kosztów ogrzewania zawartej z Zarządcą nieruchomości. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. FAQ


13. Czy mogę zrezygnować z podzielników – jak byłoby rozliczane moje mieszkanie, gdybym zrezygnował z podzielników?

Szczegóły dotyczące sposobu wykonania rozliczenia, zwłaszcza określenie kosztów centralnego ogrzewania lokalu, w którym nie zainstalowano podzielników, powinien określać regulamin rozliczeń, wprowadzony przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Obowiązek wprowadzenia odpowiedniego regulaminu wynika z zapisów w punkcie 10. artykułu 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami).FAQ


14. Do kogo mogę się zwrócić z reklamacją?

Wszelkie zgłoszenia i reklamacje powinny być zgłoszone do administracji nieruchomości. Zgodnie z zapisem w punkcie 6. artykułu 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) „w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.”FAQ


15. Jak oszczędnie gospodarować ciepłem i zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Ulotka o oszczędzaniu energii FAQ


16. Czy/jak można oszukać podzielnik?

W konstrukcji podzielnika wprowadzono szereg zabezpieczeń chroniących go przed celowym zaniżeniem wskazań. Próba ingerencji (owijanie folią, nawiew zimnego powietrza itp.) prowadzi najczęściej do odwrotnego efektu, czyli do zawyżenia wskazań. Ponadto trzeba mieć świadomość, że ingerując we wskazania podzielnika oszukujemy naszych sąsiadów.FAQ


17. Dlaczego osoby odczytujące nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczeń?

Osoby, które dokonują odczytów podzielników, zostały przeszkolone tylko w tym zakresie. Ich zadaniem jest prawidłowe odczytanie i zapisanie wskazań podzielników. Najczęściej nie mają dostatecznej wiedzy, aby odpowiedzieć na pytania użytkowników. Sama wartość odczytu, bez porównania z odczytami w sąsiednich lokalach, nie daje żadnych informacji jakimi kosztami ogrzewania zostanie obciążony użytkownik lokalu.FAQ


18. Jakie dane do rozliczenia musi przekazać Właściciel /Zarządca nieruchomości?

Właściciel /Zarządca powinien przekazać:
Strona główna

Home  > FAQ rozliczenia