Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

FAQ pko


Najczęściej stawiane przez mieszkańców pytania dotyczące podzielników kosztów ogrzewania.1. Co można odczytać patrząc na Telmetric.

2. Co można odczytać patrząc na Optronic.

3. Od czego zależy skala / współczynnik oceny podzielnika.

4. Dlaczego mam inną wartość skali / współczynnika oceny niż w roku ubiegłym.

5. Dlaczego nowe podzielniki mają inne współczynnika oceny niż poprzednie.

6. Dlaczego podzielnik wisi tak wysoko.

7. Dlaczego mam podzielnik na grzejniku w łazience.

8. Latem część cieczy odparowała, dlaczego mam za to płacić.

9. Dlaczego podzielnik wykazał zużycie ciepła, przecież zawór była zakręcony.
  1. Co można odczytać patrząc na Telmetric.


Jak odczytać TelmetricFAQ


  2. Co można odczytać patrząc na Optronic.


Jak odczytać OptronicFAQ


  3. Od czego zależy skala / współczynnik oceny podzielnika.

Podzielnik kosztów ogrzewania zainstalowany na grzejniku rejestruje oddawanie ciepła tylko w miejscu zamocowania. Aby uzyskać informację o względnej ilości ciepła oddanego przez cały grzejnik, wskazanie podzielnika należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik oceny. Współczynniki oceny są zdefiniowane i opisane w Polskich Normach PN–EN 834 i PN–EN 835.

Wartość współczynnika oceny zależy od mocy cieplnej grzejnika oraz  od sprzężenia cieplnego pary grzejnik – podzielnik. Im większa moc cieplna grzejnika, tym  współczynnik oceny jest większy. Im lepsze sprzężenie cieplne, im łatwiej ciepło z czynnika grzejnego przechodzi do czujnika podzielnika, tym współczynnik oceny jest mniejszy. Współczynnik oceny odzwierciedla rzeczywistą informację o eksploatowanym w lokalu grzejniku i nie podlega żadnym korektom. FAQ


   4. Dlaczego mam inną wartość skali / współczynnika oceny niż w roku ubiegłym.


Zmiana współczynników ocenyFAQ 5. Dlaczego współczynnik oceny dla nowego grzejnika jest większy, przecież moc cieplna grzejnika jest taka sama.

Współczynnik oceny zależy nie tylko od mocy cieplnej grzejnika. Drugim czynnikiem mającym duży wpływ na współczynnik oceny jest sprzężenie cieplne pary grzejnik – podzielnik. Wartość tego sprzężenia zależy przede wszystkim od konstrukcji grzejnika w miejscu zamontowania podzielnika.FAQ


  6. Dlaczego podzielnik wisi tak wysoko.

Wymagania dotyczące konstrukcji, materiału, montażu, działania i oceny wartości wskazywanych przez podzielniki kosztów ogrzewania są określone  w polskich normach PN-EN 834 oraz PN-EN 835.

Miejsce montażu musi zapewniać odpowiednią zależność między wartością wskazywaną przez podzielnik a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Dokładne miejsca montażu są określone w  instrukcjach montaowych Metrony Polska. Dla większości grzejników o wysokości od 470 mm ze strumieniem pionowym (grzejniki członowe, rurowe i płytowe), obowiązuje montaż podzielników na 75% wysokoci grzejnika. Dla grzejników niższych obowiązuje zasada montażu  na 50% wysokości grzejnika. Miejsce zamontowania w poziomie powinno się znajdować w środku lub blisko środka długości grzejnika. Przy nieparzystej liczbie żeberek, lub gdy montaż w poziomie dokładnie na środku grzejnika nie jest możliwy,  obowiązuje jednolita zasada montażu podzielnika w miejscu bliższym zaworu. Dla grzejnika złożonego z żeberek różnych typów, obowiązuje zasada montażu na żeberkach jednego typu, ponieważ tylko dla takiego montażu Metrona zna zależność między wartością wskazywaną przez podzielnik a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Uwaga! Nie wszystkie typy grzejników można wyposażyć w podzielniki kosztów ogrzewania. Zamontowanie nietypowego grzejnika należy skonsultować z Metroną Polska.FAQ


  7. Dlaczego mam podzielnik na grzejniku w łazience.

Wymagania techniczne dotyczące podzielników kosztów ogrzewania określają normy: PN-EN 834 (dla podzielników zasilanych energią elektryczną) oraz PN-EN 835 (dla podzielników bez zasilania energią elektryczną, działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego). W normach tych wyszczególniono minimalne warunki dotyczące konstrukcji, materiału, wykonania, montażu, działania i oceny wartości wskazywanych przez podzielniki.

Zgodnie z zapisami w ww. normach w odniesieniu do instalacji c.o. wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania powinien być spełniony warunek, aby grzejniki były zaopatrzone w zawory termostatyczne. Następnym istotnym ograniczeniem są grzejniki, które konstrukcyjnie uniemożliwiają dostateczne sprzężenie cieplne między grzejnikiem a podzielnikiem, np. niektóre grzejniki konwektorowe. Przeszkodą w opomiarowaniu jest również wyposażenie grzejnika dodatkowo w grzałkę elektryczną, bowiem nie można wtedy określić, z której sieci (elektrycznej czy też c.o.) pobrano energię.

Innych ograniczeń co do opomiarowania grzejników nie ma.  


Celem systemu indywidualnych rozliczeń jest wykazanie udziału poszczególnych lokatorów w ogólnej ilości ciepła zużytej przez nieruchomość, a zatem i w kosztach tego zużycia. Źródłem ciepła dla lokali położonych w budynku wielolokalowym ogrzewanym centralnie są:

- grzejniki w lokalach

- grzejniki w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (klatki schodowe, suszarnie, itp.)

- piony grzewcze

- przewody doprowadzające

- instalacja węzła cieplnego

Im więcej składników instalacji jest opomiarowanych, tym większa dokładność rozliczeń. Z wymienionych powyżej elementów w podzielniki wyposażone są jedynie grzejniki w lokalach. Jeżeli i ta grupa zostaje ograniczona poprzez wyłączenie grzejników  łazienkowych, dokładność rozliczeń będzie mniejsza. Koszty ogrzewania łazienek zostają rozdzielone wtedy według powierzchni lokalu, czyli niezależnie od rzeczywistego zużycia ciepła w tych pomieszczeniach.

Dlatego w tych budynkach , gdzie spełniona jest  zasada jednolitości opomiarowania, wyposażenie grzejników łazienkowych w podzielniki jest zasadne.

Brak tych podzielników, zwłaszcza w budynkach gdzie podzielniki na grzejnikach łazienkowych funkcjonują od lat, spowodowałby przede wszystkim pogorszenie dokładności rozliczeń kosztów c.o. Nałeżałoby się również liczyć z poważnym zachwianiem wyników poszczególnych lokali w następnym okresie rozliczeniowym.FAQ


  8. Latem część cieczy odparowała, dlaczego mam za to płacić.

Odparowanie cieczy w kapilarach przy wyłączonym grzejniku określone jest w normie PN-EN 835 jako parowanie dyfuzyjne na zimno. Parowanie takie zachodzi z podobną szybkością u wszystkich uytkownikw (zarówno latem jak i zimą), i jest uwzględnione w systemie rozliczeń.

W celu skompensowania parowania na zimno kapilara jest napełniona powyżej punktu zerowego podziałki podzielnika. Naddatek ten wystarcza na co najmniej 220 dni przy temperaturze cieczy pomiarowej 20°C, a przy odpowiednio niższej temperaturze na 12 miesięcy. Zjawisko to występuje równocześnie u wszystkich użytkowników systemu.

O udziale użytkowników w kosztach ogrzewania nieruchomości decyduje odparowanie efektywne, uwzględniające rzeczywiste oddawanie ciepła przez grzejnik. Relację między odparowaniem efektywnym a zimnym określa tzw. stosunek wskazań. Stosunek ten stanowi iloraz szybkości wskazywania (odparowania cieczy) przy temperaturze cieczy 50°C i 20°C. Stosunek wskazań dla heksanolu, czyli cieczy używanej do wypełnienia kapilar podzielnika OPTRONIC, wynosi co najmniej 12. Oznacza to, że szybkość wskazywania, wyrażona w działkach skali (kreskach) na jednostkę czasu, przy temperaturze cieczy 50°C jest co najmniej dwunastokrotnie większa niż przy temperaturze cieczy 20°C. W ten sposób wpływ parowania zimnego na prawidłowość ustalenia indywidualnych udziałów użytkowników został praktycznie wyeliminowany.FAQ


  9. Dlaczego podzielnik wykazał zużycie ciepła, przecież zawór był zakręcony.

Zawory termostatyczne zastępują użytkownika w zadaniu regulacji dopływu ciepła z grzejników. Są wyposażone w głowice termostatyczne, które kontrolują temperaturę i w zależności od niej otwierają lub zamykają dopływ gorącej wody do grzejnika. Na pokrętle zaworu oznaczone są numery nastaw (zazwyczaj od 1 do 5). Każdej nastawie odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór będzie regulował dopływ ciepła do grzejnika. Jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej nastawionej temperatury, zawór zostanie otwarty i grzejnik będzie emitował ciepło. Jeżeli nastawiona temperatura pomieszczenia zostanie osiągnięta, zawór zamknie dopływ ciepła do grzejnika.

Temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb, korzystając z zaworów termostatycznych. Optymalna temperatura w mieszkaniu powinna mieścić się w przedziale od 18C do 22C. Obniżenie temperatury o 1 C zmniejsza o kilka procent zużycie energii potrzebnej do ogrzania naszego mieszkania.

Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę – w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością (rzadziej lub częściej będzie włączany). Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy zaworu, zapewniającej ogrzewanie zgodne z jego potrzebami. Temperatury realizowane przy poszczególnych nastawach można określić korzystając z pokojowego termometru. Po wyborze ustawienia zaworu termostatycznego, zgodnie z osobistym poczuciem komfortu cieplnego, rola użytkownika się kończy. Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy, jeśli chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. preferujemy niższą temperaturę nocą, wyjeżdżamy na dłużej itp.).

Często niestety zapomina się, że celem ogrzewania jest ustalenie oczekiwanej temperatury pomieszczeń, a jeśli jest ona satysfakcjonująca dostawa ciepła nie jest konieczna. Zimny grzejnik często budzi niepokój, a więc zawory termostatyczne ustawia się w ten sposób, aby grzejnik pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w pomieszczeniu. Oczywiście zwiększa to zużycie ciepła.

Należy również regularnie sprawdzać, czy głowica jest należycie przymocowana nakrętką do zaworu. Poluzowanie tej nakrętki będzie powodować  niepożądane otwarcie zaworu.FAQ
Strona główna

Home  > FAQ pko